Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

Gdańsk, 13 grudnia 2017 r.

WP.272.2.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na Dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku w 2018 r.

Czytaj więcej...

Gdańsk, dnia 11.12.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze nr 3329 z dnia 10 września 2016 r.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent. ds. egzekucji

w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 50

80-251 Gdańsk

WARUNKI PRACY

długotrwała praca przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, wymuszona pozycja ciała, budynek
2-kondygnacyjny - brak wind, stanowisko pracy mieści się na I piętrze, obsługa urządzeń biurowych, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

ZAKRES ZADAŃ

·         prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu skutecznego ściągnięcia należności Wojewódzkiego Inspektoratu

·         współpraca z organami egzekucyjnymi i komornikami sądowymi w zakresie postępowania egzekucyjnego

·         bezpośrednie, telefoniczne lub pisemne udzielanie informacji klientom Inspektoratu oraz pracownikom organów egzekucyjnych w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych

·         współudział w prowadzeniu okresowych analiz sald kont analitycznych i syntetycznych należności i zobowiązań budżetowych Wojewódzkiego Inspektoratu

·         terminowe realizowanie zobowiązań Inspektoratu

·         archiwizacja dokumentów Wydziału Budżetowo-Administracyjnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: średnie

·         staż pracy: 1 rok w księgowości lub egzekucji

·         znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

·         znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej

·         znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

·         staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej

·         znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

·         prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         Życiorys/CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wzór oświadczenia

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         kopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         Dokumenty należy złożyć do: 22 września 2016 r. - decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

·         Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku 
ul. Jaśkowa Dolina 50 
80-251 Gdańsk (pok. 20) 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Życiorys (CV), list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie wraz z datą. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2200 zł brutto (+ wysługa lat).

Należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, telefon oraz mail. Kandydaci o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnych etapów rekrutacji będą powiadamiani telefoniczne, listowanie lub e-mailowo. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 524 12 94. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Gdańsk 30 marca 2016 r.

WP.272.2.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na Dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2016 r.

Czytaj więcej...

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

 

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.