Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku – na dzień 31.12.2017 r:

 

Środki trwałe (wartość netto):

  1. Grunty: 1 175 000,00 zł
  2. Budynki i lokale: 536 585,24 zł
  3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 8 207,20 zł
  4. Urządzenia techniczne: 14 309,50 zł
  5. Środki transportu: 813 603,84 zł
  6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 209 467,92 zł
  7. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł