Podstawa prawna działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku stanowi:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 382 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068. z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (Dz. U. Nr 2007 r. Nr 109, poz. 753 z późn. zm.);
  • zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Gdańsku;
  • regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku - zarządzenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr 5/2019 z dnia 04 marca 2019 r.