Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Inspekcja Transportu Drogowego współdziała w szczególności z:

- Policją,

- Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Agencją Wywiadu,

- Biurem Ochrony Rządu,

- Żandarmerią Wojskową,

- Strażą Graniczną,

- Służbą Celną,

- Kontrolą skarbową,

- Państwową Inspekcją Pracy,

- Inspekcją Handlową,

- Inspekcją Ochrony Środowiska,

- Inspekcją Weterynaryjną

- Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- Zarządcami dróg - w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji.

Ponadto w ramach podpisanych porozumień, Inspekcja współpracuje z:

- urzędami miar,

- Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych,

- Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

W celu realizacji zadań ustawowych Inspekcja współdziała z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych. W ramach tej współpracy funkcjonuje przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego Społeczny Zespół Konsultacyjno-Doradczy.

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.