Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2018 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

W dniu 19 marca 2018 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurowądla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku (Ogłoszenie nr 529876-N-2018 z dnia 2018-03-12):

Dot. Załącznik nr 1 pkt. 62

1.       Czy z uwagi na ograniczone możliwości akredytacji laboratoriów wzorcujących w zakresie wzorcowania przymiarów do pomiarów wysokość Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymogu: „Wysokościomierz 5 m, ze świadectwem wzorcowania PCA” na „Wysokościomierz 5 m, ze świadectwem wzorcowania”

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie „Wysokościomierza 5 m, ze świadectwem wzorcowania”.

Specyfikacja zawierająca zmianę została zamieszczona na stronie: www.witd.gdansk.pl, https://witdgdansk.bip.gov.pl

 

Dot. Termin realizacji zamówienia

2.       Czy z uwagi na terminy produkcyjne pojazdów bazowych Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 30.07.2018r.?

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 30.07.2018r.

 

Wyk. w 2 egz.                                                   

Egz. 1 – strona internetowa

 Egz. 2 – wykonawca

 

                                                                       Pomorski Wojewódzki

                                                                                                  Inspektor Transportu Drogowego

                                                                                                                 /podpis na oryginale/

                                                                                                              Łukasz Baranowski

Gdańsk, dnia 27 marca 2018 r.

WP.272.2.2018

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na Dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2018 r.

 

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku działając
na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Żadna z ofert nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu.

W instytucji nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Ofertę złożył:

1)      AMZ –KUTNO S.A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno.

 

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za najkorzystniejszą wybrana została oferta złożona przez:AMZ –KUTNO S.A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno, która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

Wartość punktową złożonych ofert wyliczono zgodnie ze SIWZ.

 

Oferta uzyskała: w kryterium:

CENA OFERTY – 60 punktów

GWARANCJA MECHANICZNA  – 7 punktów

GWARANCJA NA ZABUDOWĘ, W TYM DODATKOWĄ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ – 7 punktów

GWARANCJA NA LAKIER – 7 punktów

GWARANCJA PERFORACJI BLACH NADWOZIA – 7 punktów

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY wynosi  88 pkt

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert uzyskała liczbę punktów 88. Ze względu na fakt, iż oferta ta była jedyną w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskała ona najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

 

Na oryginale podpisał

Pomorski Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

Łukasz Baranowski

Gdańsk, dnia 22 marca 2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

1)   zamówienia, w wysokości 230 000 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy zł)

2. W postępowaniu:

1)   nie wpłynęła żadna oferta;

2)   wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 10:30

w: siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, w Sali nr 13 adres: ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk

B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

 

1)   AMZ –KUTNO S.A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno, zaoferowana cena brutto: 229 764 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery zł), termin realizacji zamówienia:  do 20.07.2018 r., okresy gwarancji: gwarancja mechaniczna – 2 lata; gwarancja na zabudowę w tym dodatkową instalację elektryczną – 24 miesiące; gwarancja na lakier – 3 lata; gwarancja perforacji blach nadwozia – 6 lat, warunki płatności: płatność przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z przedmiotem zamówienia.

 

 

Na oryginale podpisał

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Łukasz Baranowski

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.