Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

Inspekcja Transportu Drogowego powołana została do życia ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.). Podstawowe zadania i kompetencje Inspekcji Transportu Drogowego zostały określone w art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

1) Zadania te polegają na kontroli:

a) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz:

- rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. L 370 z 31.12.1985, str. 21),

- rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem,

- rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich (Dz. Urz. L 95 z 09.04.1992, str. 1-7),

- rozporządzenia Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 r. ustanawiającego warunki wykonywania w Państwie Członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników niemających siedziby w tym państwie członkowskim (Dz. Urz. L 279 z 12.11.1993, str. 1 - 16),

- rozporządzenia Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającego warunki dostępu przewoźników niemających stałej siedziby w Państwie Członkowskim do transportu drogowego osób w Państwie Członkowskim (Dz. Urz. L 4 z 08.01.1998, str. 10-14),

- rozporządzenia Komisji (WE) nr 2121/98 z dnia 2 października 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 684/92 i (WE) nr 12/98 w zakresie dokumentów dla przewozu osób autokarem i autobusem (Dz. Urz. L 268 z 03.10.1998, str. 10-26),

- rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. L 3 z 05.01.2005, str. 1-44),

- rozporządzenia (WE) nr 561/2006,

- rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. L 190 z 12.07.2006, str. 1-98),

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 51-71),

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 72-87),

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. L 48 z 23.02.2011, str. 19),

- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe,

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016),

- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622),

- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368),

- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367),

- wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w zakresie przewozu drogowego.

b) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

c) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,

d) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367),

e) rodzaju używanego paliwa,

f) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,

g) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.


2)Zadania te polegają na:

a) prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym wydawaniu decyzji administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowaniu innych czynności w niej przewidzianych, w sprawach:

- licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,

- zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz kabotażowy,

- formularzy jazdy,

- zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy,

- świadectw kierowcy,

- certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10;

b) podejmowaniu czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu.

Ponadto na mocy art. 129a ustawy Prawo o ruchu drogowym do Inspekcji Transportu Drogowego należy kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących:

a) w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierują pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu:

- przyrządów kontrolno - pomiarowych,

- przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym urządzeń rejestrujących,

c) którzy rażąco naruszyli przepisy ruchu drogowego lub spowodowali zagrożenie jego bezpieczeństwa.

 

Inspektor wykonując zadania, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym, ma prawo do:

1) wstępu do pojazdu;

2) kontroli dokumentów;

3) kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa;

4) kontroli zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografu cyfrowego;

5) kontroli używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

6) kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego;

7) żądania od podmiotu wykonującego przewóz drogowy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli;

8) wstępu na teren podmiotu wykonującego przewóz drogowy, w tym do pomieszczeń lub lokali, gdzie prowadzi on działalność lub przechowuje dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami, o których mowa w art. 4 pkt 22, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność;

9) nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych:

- zgodnie z przepisami ustawy,

- za naruszenia przepisów o ruchu drogowym w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

- w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;

10) prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Inspektor wykonuje czynności kontrolne w umundurowaniu oraz posługuje się legitymacją służbową i znakiem identyfikacyjnym. Czynności kontrolne bez umundurowania może wykonywać podczas kontroli:

1) w przedsiębiorstwie;

2) przewozów regularnych, o ile nie wymaga to zatrzymywania pojazdów na drodze poza przystankami;

3) transportu drogowego taksówką, o ile nie wymaga to zatrzymywania pojazdów na drodze poza postojem.

Rozpoczęcie kontroli każdorazowo musi być poprzedzone okazaniem kontrolowanemu legitymacji służbowej oraz zapoznaniem kontrolowanego z przysługującymi mu prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy o transporcie drogowym.

Czynności kontrolne inspektor wykonuje w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej. Zatrzymanie pojazdu do kontroli może być dokonane tylko przez umundurowanego inspektora. Inspektor ma również prawo do:

1) stosowania środków przymusu bezpośredniego;  

2) używania broni palnej.  

 

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mają prawo do nakładania na:

1) kierujących wykonujących przewozy drogowe z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego kary grzywny w wysokości do 2000 zł;

2) osoby zarządzające przedsiębiorstwem lub osobę zarządzającą transportem, a także inną osobę wykonującą czynności związane z przewozem w przedsiębiorstwie, która  naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuściła, chociażby nieumyślnie do powstania takich naruszeń karę grzywny w wysokości do 2000 zł;

3) podmioty wykonujące przewóz drogowy lub inne czynności  związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków i warunków przewozu drogowego kary pieniężnej w wysokości od 50 zł do 10000 zł za każde naruszenie. Suma kar pieniężnych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli na drodze nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł, a w podmiocie wykonującym przewóz drogowy uzależniona jest od średnie liczby zatrudnionych kierowców w okresie 6 miesięcy poprzedzających kontrolę. W stosunku do podmiotów wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym (spedytora, nadawcy, odbiorcy, załadowcy, organizatora wycieczki, organizatora transportu, operatora publicznego transportu zbiorowego) wysokość kary nie może przekroczyć 40000 zł.

W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzone zostanie naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności bądź możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej.  W związku z prowadzoną działalnością kontrolną, inspektorzy posiadają uprawnienia do formułowania wniosków o wszczęcie postępowania:

- administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy;

- karnego lub karno-skarbowego;

- w sprawach o wykroczenia;

- przez organy Państwowej Inspekcji Pracy;

- przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 50
80-286 Gdańsk

tel. 58 524-12-80, fax. 58 524-12-92
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy Inspektoratu:
pn-pt: 7:00 - 15:00
soboty: nieczynne

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
Oddział Wydziału Inspekcji w Chojnicach

ul. Gdańska 110A
89-600 Chojnice

(budynek Urzędu Celno-Skarbowego)

tel. 52 583 57 51

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
Oddział Wydziału Inspekcji w Bytowie

ul. Styp-Rekowskiego 2
77-100 Bytów

(budynek Komendy Powiatowej Policji)

tel./fax 59 844 49 99

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
Oddział Wydziału Inspekcji w Starogardzie Gdańskim

ul. Pelplińska 21
83-200 Starogard Gdański

(budynek PKS)

Kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego możłiwy jest pod podanymi poniżej numerami telefonów:

 

(58) 524-12-80 (Sekretariat)

(58) 524-12-92 (fax)


(58) 524-12-94 (Kadry)

(58) 524-12-85 (Księgowość)

(58) 524-12-93 (Wydział Administracyjno-Techniczny)

(58) 524-12-98 (Wydział Prawny)

(58) 524-12-90 (Naczelnik Wydziału Inspekcji)

 

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Możliwy jest także kontakt drogą elektroniczną za pośrednictwem poniższego formularza.

 

Formularz kontaktowy

 

Zbierając Pana/Pani dane osobowe będziemy w stanie odpowiedzieć na informacje przesłane do nas za pośrednictwem powyższego formualrza

W związku z tym, udzielam zgody na kontakt Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku:
- drogą mailową na podany powyżej adres e-mail
- drogą telefoniczną na podany powyżej numer telefonu

Zgadzając się jak powyżej przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane do otrzymywania odpowiedzi na moje wiadomości.

Informujemy, że w każdym momencie mogą Państwo wycofać powyżej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, bez żadnych opłat, poprzez pisemną informację przesłaną do WITD Gdańsk na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania dalszych informacji oraz że przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie przepisów prawa pomimo wycofania zgody np na mocy odrębnych przepisów prawa.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

ul. Chałubińskiego 4/6
00-920 Warszawa
tel. 22 630-10-00
www.mi.gov.pl

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
tel. 22 220-40-00
www.gitd.gov.pl

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD

ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

informacja:
BTM 22 220-43-17

sekretariat:
22 220-43-11

www.botm.gov.pl

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
tel. 22 536-10-20
www.zmpd.pl

Instytut Transportu Samochodowego (ITS)

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. 22 811-32-31
www.its.home.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel. 22 827-02-59
www.sitk.org.pl

Transportowy Dozór Techniczny (TDT)

ul. Chałubińskiego 4
00-920 Warszawa
tel. 22 490-29-02
www.tdt.pl

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji

Al. Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa
tel. 22 823-68-72
www.pigtsis.pl

Departament Transportu Drogowego

tel. 22 630-12-40

Polska Izba Gospodarcza


ul. Św. Marcina 80/82
61-809 Poznań
tel. 61 851-78-48,
tel. 61 851-78-49

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
tel. 58 321-59-00
www.pomorska.policja.gov.pl/

Morski Oddział Straży Granicznej

ul. Oliwska 35
80-917 Gdańsk
tel. 58 524-20-02

Izba Celna w Gdyni

ul. Północna 9A
81-029 Gdynia
58 620-29-30
www.gdynia.uc.gov.pl

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

ul. Hutnicza 1
81-212 Gdynia
tel. 58 663-69-93
www.pspdgdynia.pl

   

 

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.