Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku – na dzień 31.12.2017 r:

 

Środki trwałe (wartość netto):

 1. Grunty: 1 175 000,00 zł
 2. Budynki i lokale: 536 585,24 zł
 3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 8 207,20 zł
 4. Urządzenia techniczne: 14 309,50 zł
 5. Środki transportu: 813 603,84 zł
 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 209 467,92 zł
 7. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł

Inspekcja Transportu Drogowego współdziała w szczególności z:

- Policją,

- Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Agencją Wywiadu,

- Biurem Ochrony Rządu,

- Żandarmerią Wojskową,

- Strażą Graniczną,

- Służbą Celną,

- Kontrolą skarbową,

- Państwową Inspekcją Pracy,

- Inspekcją Handlową,

- Inspekcją Ochrony Środowiska,

- Inspekcją Weterynaryjną

- Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- Zarządcami dróg - w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji.

Ponadto w ramach podpisanych porozumień, Inspekcja współpracuje z:

- urzędami miar,

- Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych,

- Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

W celu realizacji zadań ustawowych Inspekcja współdziała z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych. W ramach tej współpracy funkcjonuje przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego Społeczny Zespół Konsultacyjno-Doradczy.

Podstawa prawna działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku stanowi:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 382 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068. z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (Dz. U. Nr 2007 r. Nr 109, poz. 753 z późn. zm.);
 • zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Gdańsku;
 • regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku - zarządzenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr 5/2019 z dnia 04 marca 2019 r.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.