Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

Gdańsk 8 grudnia 2016 r.

WP.272.4.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na Dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku.

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

    W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Żadna z ofert nie podlega wykluczeniu
ani odrzuceniu.

Ofertę złożył:

1)      Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
za najkorzystniejszą wybrana została oferta złożona przez:Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów, która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

Wartość punktową złożonych ofert wyliczono zgodnie ze SIWZ.

Oferta uzyskała: w kryterium:

CENA OFERTY po - 100%

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY wynosi 100 pkt.

 

 

Na oryginale podpisał

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Wiesław Lewandowski

WAKACYJNE KONTROLE AUTOKARÓW

Informujemy, że z uwagi na wzmożone wyjazdy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży na wakacje Komenda Miejska Policji w Gdańsku wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Gdańsku  organizuje „stały punkt kontroli autobusów”. Punkt kontroli zorganizowano na parkingu P-5 przy Energa Stadion Gdańsk (wjazd od ul. Marynarki Polskiej). Punkt będzie funkcjonował 20 maja do 19 czerwca 2019 roku (w dni powszednie)  w godzinach 07:00 do 10:00. Kontrole będą przeprowadzane bez konieczności wcześniejszego zgłaszania o planowanym wyjeździe.

 

Poza wyznaczonym powyżej terminem  potrzebę kontroli można zgłaszać  do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy.

Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

 

Ponad to  autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.