Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

Gdańsk 8 grudnia 2016 r.

WP.272.4.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na Dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku.

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

    W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Żadna z ofert nie podlega wykluczeniu
ani odrzuceniu.

Ofertę złożył:

1)      Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
za najkorzystniejszą wybrana została oferta złożona przez:Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów, która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

Wartość punktową złożonych ofert wyliczono zgodnie ze SIWZ.

Oferta uzyskała: w kryterium:

CENA OFERTY po - 100%

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY wynosi 100 pkt.

 

 

Na oryginale podpisał

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Wiesław Lewandowski

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponadto autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.