Gdańsk 8 grudnia 2016 r.

WP.272.4.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na Dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku.

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

    W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Żadna z ofert nie podlega wykluczeniu
ani odrzuceniu.

Ofertę złożył:

1)      Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
za najkorzystniejszą wybrana została oferta złożona przez:Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów, która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

Wartość punktową złożonych ofert wyliczono zgodnie ze SIWZ.

Oferta uzyskała: w kryterium:

CENA OFERTY po - 100%

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY wynosi 100 pkt.

 

 

Na oryginale podpisał

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Wiesław Lewandowski