Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na Dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Gdańsku, wyprodukowanego w 2017 r.

 

 (znak postępowania WP.272.1.2017)

Gdańsk, dnia 22.05.2017 r.

WP.272.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  na Dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  Gdańsku, wyprodukowanego w 2017 r.

 

    Zamawiający, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

    W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu.

    Ofertę złożył podmiot:

1)   AMZ-KUTNO S.A. z siedzibą w Kutnie (99-300) przy ul. Sklęczkowskiej 18.

    Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta złożona przez AMZ-KUTNO S.A. z siedzibą w Kutnie (99-300) przy ul. Sklęczkowskiej 18, która nie podlegała odrzuceniu  uzyskała największą ilość punktów.

Wartość punktową złożonej oferty wyliczono zgodnie ze SWIZ.

Oferta uzyskała w kryterium:

CENA OFERTY – 100%

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY wynosi 100 punktów

 

p.o. Pomorski Wojewódzki

Inspektor Transportu Drogowego

Janusz Staniszewski

 

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.