Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ
PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU W 2018 r.

 

(ZNAK POSTĘPOWANIA WP.272.2.2017)

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 50,
80-251 Gdańsk ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku w 2018 r.

 

w ilości szacunkowej:
benzyna bezołowiowa (Pb 95) –   4 900       1,

olej napędowy ( ON)–         19 800    l.
Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem CPV:

Benzyna bezołowiowa( Pb 95) ( kod CPV: 09.13.21.00-4)

Olej napędowy(ON) ( kod CPV: CPV: 09.13.41.00-8)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest
na stronie internetowej:

www.witd.gdansk.ploraz Biuletynie Informacyjnym WITD w Gdańsku (BlP).

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju 20 (sekretariat).

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin realizacji zamówienia na dostawę benzyny bezołowiowej i oleju napędowego realizowane będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie

od dnia 01.01.2018r.- 31.12.2018r.

Udział w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny spełniania warunków określa
SIWZ. - pobierz plik SIWZ

Wadium - nie wymagane.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie określa SIWZ.

Oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Gdańsku, 80-251 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 50 w pokoju 20 ( sekretariat) lub przesłać za pomocą Poczty Polskiej bądź Poczty kurierskiej na adres Zamawiającego do dnia
6 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, 80-251 Gdańsk,
ul. Jaśkowa Dolina 50 w Sali 13 ( Parter).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

ZATWIERDZAM

Na oryginale podpisał

p.o. Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Janusz Staniszewski

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.