W dniu 19 marca 2018 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurowądla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku (Ogłoszenie nr 529876-N-2018 z dnia 2018-03-12):

Dot. Załącznik nr 1 pkt. 62

1.       Czy z uwagi na ograniczone możliwości akredytacji laboratoriów wzorcujących w zakresie wzorcowania przymiarów do pomiarów wysokość Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymogu: „Wysokościomierz 5 m, ze świadectwem wzorcowania PCA” na „Wysokościomierz 5 m, ze świadectwem wzorcowania”

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie „Wysokościomierza 5 m, ze świadectwem wzorcowania”.

Specyfikacja zawierająca zmianę została zamieszczona na stronie: www.witd.gdansk.pl, https://witdgdansk.bip.gov.pl

 

Dot. Termin realizacji zamówienia

2.       Czy z uwagi na terminy produkcyjne pojazdów bazowych Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 30.07.2018r.?

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 30.07.2018r.

 

Wyk. w 2 egz.                                                   

Egz. 1 – strona internetowa

 Egz. 2 – wykonawca

 

                                                                       Pomorski Wojewódzki

                                                                                                  Inspektor Transportu Drogowego

                                                                                                                 /podpis na oryginale/

                                                                                                              Łukasz Baranowski