Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

Gdańsk, dnia 27 marca 2018 r.

WP.272.2.2018

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na Dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2018 r.

 

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku działając
na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Żadna z ofert nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu.

W instytucji nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Ofertę złożył:

1)      AMZ –KUTNO S.A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno.

 

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za najkorzystniejszą wybrana została oferta złożona przez:AMZ –KUTNO S.A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno, która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

Wartość punktową złożonych ofert wyliczono zgodnie ze SIWZ.

 

Oferta uzyskała: w kryterium:

CENA OFERTY – 60 punktów

GWARANCJA MECHANICZNA  – 7 punktów

GWARANCJA NA ZABUDOWĘ, W TYM DODATKOWĄ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ – 7 punktów

GWARANCJA NA LAKIER – 7 punktów

GWARANCJA PERFORACJI BLACH NADWOZIA – 7 punktów

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY wynosi  88 pkt

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert uzyskała liczbę punktów 88. Ze względu na fakt, iż oferta ta była jedyną w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskała ona najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

 

Na oryginale podpisał

Pomorski Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

Łukasz Baranowski