Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk
  na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 10 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) i § 12 zarządzenia nr 20/2017 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego, w tym oceny przydatności
  do dalszego użytkowania, procedury ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywaniu i darowizny,

ogłasza przetarg

 

 

na sprzedaż następujących zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego – pojazdów:

Lp.

NAZWA

CHARAKTERYSTYKA

CENA WYWOŁAWCZA

1)     

FORD TRANSIT

Numer rejestracyjny

GD 1700G

Rok produkcji 2005

Przebieg 130816 km

Termin badania technicznego

17 listopada 2018 r.

Data pierwszej rejestracji

22 listopada 2005 r.

Nr VIN

WF0LXXTTFL5G69719

Stan techniczny

Pojazd wymaga napraw blacharskich i mechanicznych, posiada ogniska korozji, wymaga sprawdzenia układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia oraz wymiany filtrów i oleju.

Dodatkowe informacje

Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową, posiadający zabudowę biurową, instalację elektryczną 230V, współpracujący z dwoma akumulatorami, ładowarkę umożliwiającą uzupełnienie energii elektrycznej z zewnętrznego źródła zasilania, CB radio z anteną, radioodtwarzacz, bez agregatu prądotwórczego, bez aktualnego badania technicznego

4 500,00 zł

2)     

RENAULT MASTER

Numer rejestracyjny

GD 80195

Rok produkcji 2003

Przebieg 229913 km

Termin badania technicznego

18 maja 2019 r.

Data pierwszej rejestracji

18 czerwca 2003 r.

Nr VIN

VF1FDBUH528813098

Stan techniczny

Pojazd wymaga napraw blacharskich i mechanicznych, posiada ogniska korozji, wymaga sprawdzenia układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia oraz wymiany filtrów i oleju.

Dodatkowe informacje

Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową, posiadający zabudowę biurową, instalację elektryczną 230V, współpracujący z dwoma akumulatorami, ładowarkę umożliwiającą uzupełnienie energii elektrycznej z zewnętrznego źródła zasilania, CB radio z anteną, bez agregatu prądotwórczego, bez aktualnego badania technicznego

5 000,00 zł

Składniki rzeczowe majątku ruchomego  pojazdy stanowiące przedmiot przetargu znajdują się na terenie siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk. Można oglądać je w okresie od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r.
w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gdańsku, po uprzednim uzgodnieniu godziny oględzin, pod numerem telefonu 58 524 12 93.

 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT ORAZ WYMAGANIA JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ OFERTY:

Ofertę wraz z wymienionymi poniżej dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać - oferta w przetargu NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO - POJAZDÓW”, osobiście pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk, Sekretariat, I piętro, pok. nr 20,
lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk, w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. do godziny 15:00. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli oferta wpłynie do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Gdańsku do dnia  10 lipca 2019 r. do godziny 15:00.

Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

Oferta, czytelnie podpisana przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta;
 • adres oraz numer telefonu oferenta;
 • wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego – pojazdów objętych ofertą ze wskazaniem numeru pozycji z ogłoszenia;
 • oferowaną cenę za każdy ze składników rzeczowych majątku ruchomego – pojazdów objętych ofertą i warunki jej zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin;
 • dowód wpłaty wadium;
 • informację na temat numeru rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium;
 • kopię dokumentu tożsamości, jeżeli oferent jest osobą fizyczną;
 • odpis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający prawo do występowania w imieniu oferenta, jeżeli oferent jest osobą prawną;
 • pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta, jeżeli ofertę w jego imieniu składa inna osoba;

Oferta może zawierać oświadczenie, podpisane przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną
do reprezentacji oferenta, o wyrażeniu zgody na poinformowanie o wynikach przetargu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. W takim przypadku, oferent powinien podać także adres e-mail lub numer faksu.

III. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 lipca 2019 r. o godzinie 12:00, w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk.

IV. WADIUM

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej ruchomości objętych ofertą, zaokrąglonego w górę do pełnych złotych.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk, o numerze: 76 1010 1140 0176 5913 9120 1000, z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego - pojazdów”, w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.

Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli uznanie w/w rachunku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, kwotą wadium nastąpiło przed upływem w/w terminu,
tj. 10 lipca 2019 r.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się
w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty albo od odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, po potrąceniu prowizji
za przelew bankowy.

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się
od zawarcia umowy sprzedaży lub nie uiści pozostałej części ceny nabycia, w terminie wskazanym
przez organizatora przetargu.

Odwołanie, unieważnienie lub zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert albo odrzucenie oferty, nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

V. ODRZUCENIE OFERTY:

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu bądź przez oferenta,
  który nie wniósł wadium albo wniósł je po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwej wysokości;
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w opisie dokumentów, które winna zawierać oferta w pkt 1 – 10 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi oferenta niezwłocznie od dnia odrzucenia.

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Osoby wybrane jako nabywcy składników rzeczowych majątku ruchomego - pojazdów zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 3 dni
od rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba wybrana jako nabywca składnika rzeczowego majątku ruchomego - pojazdów jest zobowiązana zapłacić pozostałą część ceny nabycia przelewem, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży,
na rachunek bankowy wskazany w umowie sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży (liczy się dzień uznania kwotą ceny sprzedaży rachunku bankowego organizatora przetargu).

Wydanie nabytych ruchomości nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy organizatorem przetargu
a nabywcą, niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę pozostałej części ceny nabycia (liczy się dzień uznania rachunku bankowego organizatora przetargu kwotą ceny nabycia).

VII. OPŁATY I KOSZTY

Wszystkie opłaty i podatki związane z zawarciem umów sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego - pojazdów ponosi w całości nabywca.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

Przetarg odbędzie się na warunkach określonych w rozdziale 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) – „Sprzedaż, dzierżawa oraz najem zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych praw na dobrach niematerialnych”
oraz rozdziału 4 zarządzenia nr 20/2017 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego
w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego, w tym oceny przydatności do dalszego użytkowania, procedury ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywaniu i darowizny.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia oraz zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje, można uzyskać w Wydziale Administracyjno - Technicznym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk,
tel. 58 524 12 93.

Na oryginale podpisany:

Łukasz Baranowski

Pomorski Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.