Gdańsk 12 listopada 2019 r.

WP.272.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku w 2020 r.

 

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku działając
na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Żadna z ofert nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu.

W instytucji nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Ofertę złożył:

  • Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie, Oddział
    w Rzeszowie,
    ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-22 Rzeszów.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
za najkorzystniejszą wybrana została oferta złożona przez: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie, Oddział w Rzeszowie, ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4,
35-22 Rzeszów,
która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

            Zaoferowana cena brutto: 95 960 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., warunki płatności: rozliczenie dostaw będzie się odbywać 2 razy w miesiącu – za okres
od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wartość punktową złożonych ofert wyliczono zgodnie ze SIWZ.

Oferta uzyskała: w kryterium:

CENA OFERTY – 80 punktów,

RABAT – 0 punktów,

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY wynosi 80 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

- wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,

- oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert uzyskała liczbę punktów 80.

Ze względu na fakt, iż oferta ta była jedyną w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskała ona najwyższą liczbę punktów.

 

Na oryginale podpisał

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Pan Łukasz Baranowski