Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na Dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Gdańsku, wyprodukowanego w 2017 r.

 

 (znak postępowania WP.272.1.2017)

Gdańsk, dnia 22.05.2017 r.

WP.272.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  na Dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  Gdańsku, wyprodukowanego w 2017 r.

 

    Zamawiający, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

    W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu.

    Ofertę złożył podmiot:

1)   AMZ-KUTNO S.A. z siedzibą w Kutnie (99-300) przy ul. Sklęczkowskiej 18.

    Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta złożona przez AMZ-KUTNO S.A. z siedzibą w Kutnie (99-300) przy ul. Sklęczkowskiej 18, która nie podlegała odrzuceniu  uzyskała największą ilość punktów.

Wartość punktową złożonej oferty wyliczono zgodnie ze SWIZ.

Oferta uzyskała w kryterium:

CENA OFERTY – 100%

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY wynosi 100 punktów

 

p.o. Pomorski Wojewódzki

Inspektor Transportu Drogowego

Janusz Staniszewski