Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ
PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU W 2018 r.

 

(ZNAK POSTĘPOWANIA WP.272.2.2017)

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 50,
80-251 Gdańsk ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku w 2018 r.

 

w ilości szacunkowej:
benzyna bezołowiowa (Pb 95) –   4 900       1,

olej napędowy ( ON)–         19 800    l.
Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem CPV:

Benzyna bezołowiowa( Pb 95) ( kod CPV: 09.13.21.00-4)

Olej napędowy(ON) ( kod CPV: CPV: 09.13.41.00-8)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest
na stronie internetowej:

www.witd.gdansk.ploraz Biuletynie Informacyjnym WITD w Gdańsku (BlP).

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju 20 (sekretariat).

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin realizacji zamówienia na dostawę benzyny bezołowiowej i oleju napędowego realizowane będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie

od dnia 01.01.2018r.- 31.12.2018r.

Udział w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny spełniania warunków określa
SIWZ. - pobierz plik SIWZ

Wadium - nie wymagane.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie określa SIWZ.

Oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Gdańsku, 80-251 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 50 w pokoju 20 ( sekretariat) lub przesłać za pomocą Poczty Polskiej bądź Poczty kurierskiej na adres Zamawiającego do dnia
6 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, 80-251 Gdańsk,
ul. Jaśkowa Dolina 50 w Sali 13 ( Parter).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

ZATWIERDZAM

Na oryginale podpisał

p.o. Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Janusz Staniszewski