Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2019 lub 2020 r.”

(znak postępowania WP.272.2.2020)

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku w odpowiedzi
na złożone zapytania dotyczące SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

 

Zapytanie:

 

  1. Nawiązując do postępowania na dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2019 lub 2020 r. zwracam się z prośbą
    o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ. W dziale V ust. 1 lit. a) Zamawiający wymaga spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonania
    co najmniej jednej dostawy pojazdu specjalistycznego w roku 2019. Zgodnie zapisami §2 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Zamawiający może wymagać wykazu dostaw lub usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Mając na uwadze powyższe wzmiankowany zapis
    w SIWZ w aktualnej postaci może sugerować, że Zamawiający chce ograniczyć konkurencyjność.

 

Odpowiedź:

 

Ad. 1 Zamawiający informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. dokonał zmiany SIWZ poprzez zastąpienie:

wymogu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonania co najmniej jednej dostawy pojazdu specjalistycznego w roku 2019

wymogiem udokumentowania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonania co najmniej jednej dostawy pojazdu specjalistycznego
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem
i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

Zmiana SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku – www.witd.gdansk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Inspektoratu w zakładce „Zamówienia publiczne”.

 

 

Na oryginale podpisał

Pomorski Wojewódzki

 Inspektor Transportu Drogowego

Łukasz Baranowski

 

Otrzymują:

1) Wykonawca zwracający się z zapytaniem,

2) Strona internetowa WITD w Gdańsku.

3) Tablica informacyjna.

4) a/a