Inspektorzy z WITD w Gdańsku tuż po godzinie 19:00 dnia 09.09.2020r. na punkcie kontroli pojazdów zlokalizowanym przy węźle autostrady A1 w m. Swarożyn, poddali kontroli pojazd członowy polskiego przewoźnika. Po pobraniu od kierowcy m.in dokumentu przewozowego i po jego analizie okazało się, że pojazdem członowym przewożony jest węgiel luzem. Zaskoczeniem był w tym przypadku fakt, iż przewoźnik do tego ładunku zastosował naczepę typu burto-firanka, a załadowca „podjął wyzwanie” i ładunek sypki umieścił na jej pokładzie. Inspektor stwierdził, że naczepa nie jest przystosowana do przewozu tego typu ładunku, a informacja z CEPiK wskazała ponadto, iż nie posiada także ważnych okresowych badań technicznych.

Oględziny naczepy jednoznacznie wskazały, że węgiel sypałby się na jezdnię podczas jazdy gdyby jego napór na „firanę” był większy. Kierowcę – przedsiębiorcę w związku ze stwierdzonym wykroczeniem polegającym na niewłaściwym doborze środka transportu do rodzaju ładunku ukarano mandatem 500zł. Inspektor wydał zakaz kontynuowania przewozu do momentu przeładowania towaru na pojazd przystosowany do transportu tego typu ładunku. Niepoddanie naczepy obowiązkowemu okresowemu badaniu technicznemu będzie podstawą do nałożenia na przedsiębiorcę kary administracyjnej w wysokości 2000zł.