Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego: https://www.witd.gdansk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-03-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-08-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Nie wszystkie zdjęcia zamieszczone w serwisie posiadają wprowadzone opisy alternatywne. W miarę możliwości braki będą uzupełniane w późniejszym terminie. Część plików dołączanych do publikacji zapisanych najczęściej w formacie Word oraz PDF nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Osial, adres poczty elektronicznej jaroslaw.osial@witd.gdansk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 524 12 95 lub numer  691 386 944. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do  informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna.

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego mieści się przy ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk i spełnia niektóre podstawowe wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami, jednakże w określonych przypadkach zapewnia się dostęp alternatywny tj.:

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście boczne umożliwia dostęp do budynku bez konieczności użycia rampy. Wejście na teren obiektu posiada domofon umieszczony przy bramie głównej, za pomocą którego osoba może zgłosić chęć wejścia i potrzebę skorzystania ze wsparcia przy pokonaniu przeszkody umożliwiającej samodzielny wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 2. Budynek jest jednopiętrowy niewyposażony w windę, w którym przewidziano w celu ułatwienia poruszania się po urzędzie przeznaczyć, w razie potrzeby pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo na poziomie parteru.
 3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 4. Na terenie obiektu jest możliwość zaparkowania pojazdu przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej po wcześniejszej informacji telefonicznej nr tel. 58 524 12 80 lub 58 52412 95 w celu otwarcia bramy wjazdowej.
 5. Osoba niepełnosprawna korzystająca z pomocy psa przewodnika zobowiązana jest do wyposażenia psa asystującego w uprząż, na której widoczny jest napis „Pies asystujący” oraz do posiadania certyfikatu potwierdzającego status danego psa asystującego, a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego przez osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się. Dodatkowo WITD w Gdańsku udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszym Urzędem, osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów i możliwość skorzystania z dostępu do świadczenia usług tłumacza języka migowego on-line, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby z uwagi na konieczność zorganizowania spotkania.
 7. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ratunku, poprzez szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna.

 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 • Zapewnia się komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do wnioskującego po zawiadomieniu o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.
 • Oficjalna strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
  w Gdańsku posiada możliwość dostosowywania kontrastu kolorów strony oraz rozmiaru czcionek pisanych do wymagań czytającego oraz stosuje się wyraźne, kontrastowe kroje i kolory w/w czcionek.