WP.272.2.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający podaje informację
z otwarcia ofert w sprawie realizacji zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego
w 2019 lub 2020 r.
:

 

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 250 000,00 zł brutto.

 

 1. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 1 lipca 2020 r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 13 budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-251 Gdańsk.

 

III. Do upływu terminu składania ofert złożona została oferta przez:

– AMZ-KUTNO S. A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno.

 

 1. Przedmiotowa oferta zawiera:
 2. Cena – 249 936 zł brutto;
 3. Termin wykonania zamówienia – 20 listopada 2020 r.;
 4. Okres gwarancji:
 5. a) Gwarancja mechaniczna – 25 miesięcy,
 6. b) Gwarancja na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną – 25 miesięcy
 7. c) Gwarancja na lakier – 37 miesięcy,
 8. d) Gwarancja perforacji blach nadwozia – 73 miesiące.
 9. Warunki płatności –30-dniowy termin płatności faktury, liczony od daty otrzymania
  przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru.

 

 

Na oryginale podpisał

Pomorski Wojewódzki

 Inspektor Transportu Drogowego

Łukasz Baranowski