1. Do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzone
  za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, pełnomocnika przedsiębiorcy, notariusza, organ administracji publicznej, radcę prawnego kontrolowanego podmiotu lub jego kierownika / właściciela / wspólnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu:
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzednich lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy;
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacji finansowych
  za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości
  w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów; w tym dokument księgowy o osiągniętym dochodzie lub poniesionej stracie za rok bieżący,
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno i cywilnoprawnych wraz ze sposobem
  ich realizacji;
 • innych dokumentów, które potwierdzałyby trudną sytuację finansową strony oraz wskazywałyby na ważny interes strony oraz fakt, iż przedsiębiorca/osoba nie jest w stanie zapłacić jednorazowo powyższej kary pieniężnej.

      II. Ponad to do wniosku należy załączyć:

 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • wypełnione oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na rachunek Urzędu Miejskiego
  w Gdańsku: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Pliki do pobrania:
Formularz pomocy de minimis
Oświadczenie majątkowe