Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2019 lub 2020 r.”

(znak postępowania WP.272.2.2020)

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku w odpowiedzi
na złożone zapytania dotyczące SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

 

Zapytanie:

 

  1. Czy z uwagi na fakt, iż w okresie realizacji umowy w większości fabryk występuje przerwa produkcyjna co niestety wydłuża termin oczekiwania na pojazd bazowy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji z 15 listopada na 30 listopada?

 

Odpowiedź:

 

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji z 15 listopada
na 30 listopada. Jednakże Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji
z 15 listopada na 20 listopada.

 

 

Na oryginale podpisał

Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego

 Inspektora Transportu Drogowego

Przemysław Gradomski


Otrzymują:

1) Wykonawca zwracający się z zapytaniem,

2) Strona internetowa WITD w Gdańsku.

3) Tablica informacyjna.

4) a/a