Ogłoszenie o naborze nr 65409 z dnia 9 lipca 2020 r.

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wymiar etatu: 1/1       Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80 – 286 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Oferta pracy na ½ etatu do dnia 31.08.2020 r., od 1 września 2020 r. zmiana warunków zatrudnienia – wymiar etatu 1 (cały etat) i wynagrodzenia, praca przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu powyżej 4 godzin dziennie, wymuszona pozycja ciała, budynek 2-kondygnacyjny – brak wind, stanowisko pracy mieści się na II piętrze, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, skaner

ZAKRES ZADAŃ:

 • prowadzenie rachunkowości Inspektoratu w zakresie: wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, bieżącej rejestracji dowodów księgowych na poszczególne konta syntetyczna i analityczne, dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • opracowanie i przekładanie do zatwierdzenia oraz realizacji planu finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w okresie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym oraz sprawozdań finansowych;
 • zapewnienie terminowej wypłaty wynagrodzeń oraz rozliczanie z ZUS i US;
 • nadzorowanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • nadzorowanie i rozliczanie inspektorów transportu drogowego z pobranych podczas kontroli kaucji i grzywien oraz ich ewidencjonowanie i rozliczanie;
 • sprawowanie nadzoru w zakresie wynikającymi z ustawy o finansach publicznych nad zakupami środków trwałych, niematerialnych
  i wyposażenia;
 • nadzorowanie gospodarowania środkami finansowymi z uwzględnieniem terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń
  i ich rozliczania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

 • zgodne z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.);

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, w tym: odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz przepisów wykonawczych obowiązujących w powyższym zakresie;
 • obsługa programów finansowo – księgowych np. Płatnik, Progman;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • co najmniej roczna praktyka w księgowości w administracji publicznej;
 • znajomość prowadzenia i rozliczania druków ścisłego zarachowania;
 • znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • skrupulatność i terminowość.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego wiarygodności dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 20 lipca 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk

KLAUZULA INFORMACYJNA:

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” – za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://witdgdansk.bip.gov.pl/praca/148911_wzor-oswiadczenia.html Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ½ 3000 – 3100 brutto, na 1/1 etatu 6000 – 6200 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: kadry@witd.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 58 524 12 94. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną).

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

– weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

– weryfikacja wiedzy,

– rozmowa kwalifikacyjna.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.