WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

zaopatrzeniowca

w Wydziale Administracyjno – Technicznym

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań / rocznych;
 • utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu pomiarowo – kontrolnego będącego na wyposażeniu WITD Gdańsk;
 • okresowa wymiana opon;
 • dokonywanie ogólnego przeglądu i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych w przypadku zaplanowanego wyjazdu pojazdu w dłuższą trasę;
 • dokonywanie drobnych napraw i usuwanie drobnych usterek zgłoszonych przez pracowników inspektoratu;
 • konserwacja i remonty instalacji elektroenergetycznej;
 • dbanie o czystość na terenie obiektu;
 • utrzymanie terenu zielonego na terenie obiektu.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca w biurze jak i na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca przy komputerze poniżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, stanowisko pracy mieści się na I piętrze, brak windy.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie;
 • znajomość gospodarki transportowej;
 • ogólna znajomość aspektów technicznych samochodów;
 • obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office;
 • prawo jazdy kat. B min. 2 lata

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV;
 • odporność na stres;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje:

Wymagane dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia elektroenergetyczne.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 10 czerwca 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
  Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk

Klauzula Informacyjna:

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” – za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://witdgdansk.bip.gov.pl/praca/148911_wzor-oswiadczenia.html Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2650 – 2900 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: kadry@witd.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 58 524 12 94. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną).

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

– weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

– rozmowa kwalifikacyjna.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane

w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje dotyczące aktualnych ofert pracy w WITD w Gdańsku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na poniższej stronie:

http://witdgdansk.bip.gov.pl/search/joboffers/